Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2024

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam van de onderneming: HOOLF LTD
adres: 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK
Bedrijfsnummer: 15049030
E-mail: contact@vanderzeemode.nl
Telefoonnummer +44 07308461762

Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien, in afwijking van het vorige lid, de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor zover naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwerkzaam mochten zijn, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen te worden uitgelegd “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

rtikel 4 – Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen of aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument kan zien welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor: de prijs exclusief inklaringskosten en invoer-BTW. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst past de speciale regeling voor post- en koeriersdiensten bij invoer toe. Deze regeling is van toepassing als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat hier het geval is. De post- en/of koeriersdienst brengt btw in rekening aan de ontvanger van de goederen (samen met eventuele inklaringskosten); eventuele verzendkosten; de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten en de stappen die daarvoor nodig zijn; de toepasselijkheid van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze de consument hiervan kennis kan nemen de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten; de eventuele andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten dan het Nederlands, de gedragscodes die de ondernemer heeft onderschreven en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar daartoe passende veiligheidsmaatregelen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en elementen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, kan hij een bestelling of aanvraag met opgave van redenen weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden. De handelaar voegt bij de goederen of diensten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een duurzame gegevensdrager kan worden bewaard

het adres van de vaste vestiging van de handelaar waar de consument een klacht kan indienen de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht 3. informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 4. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden genoemde informatie. 5. De in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden genoemde informatie, tenzij de handelaar deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst wanneer de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is In het geval van een overeenkomst met doorlopende uitvoering is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar. De consument dient dit te melden in de vorm van een schriftelijk bericht/e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen retourneren. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Indien de consument niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product na afloop van de in lid 2 en 3 bedoelde termijnen niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat de goederen reeds aan de ondernemer zijn geretourneerd of dat voldoende bewijs van complete retournering kan worden overlegd.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de producten omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 2. die duidelijk gepersonaliseerd van aard zijn; 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4. die snel kunnen bederven of verouderen; 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen, al dan niet op verzoek van de consument, en 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen, al dan niet op verzoek van de consument. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft; 6. voor losse kranten en tijdschriften; 7. voor audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; 8. voor sanitaire producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn alleen mogelijk voor diensten: 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde dag of binnen een bepaalde periode; 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingstermijn is verstreken; 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – Prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De plaats van levering in de zin van artikel 5, lid 1, van de btw-wet van 1968 is het land waar het vervoer begint. In dit geval vindt deze levering plaats buiten de EU en brengt het post- of koeriersbedrijf de klant invoer-BTW of behandelingskosten in rekening. Bijgevolg wordt er geen btw in rekening gebracht door de opdrachtnemer. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht de goederen tegen een verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor het beoogde doel en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of regelgeving. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Gebrekkige of verkeerd geleverde producten moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk worden gereclameerd bij de handelaar. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld; het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en is niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde termijn; hij kan de overeenkomsten tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop hij ze heeft gesloten; hij kan de overeenkomsten steeds opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld. Verlenging Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, en met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die minder dan eenmaal per maand worden verspreid. Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften in het kader van een kennismakingsabonnement (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd, maar automatisch beëindigd aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode. Duur van de overeenkomst Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen contractduur verzetten.

Artikel 13 – Betaling Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf door de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.